Strona główna » Feromony męskie bezwonne » Feromony dla mężczyzn - Perfect Ten

Witamy


Witamy w naszym sklepie internetowym. Chcemy Państwu zaoferować feromony, perfumy z feromonami i kosmetyki z feromonami uznanych producentów zagranicznych jak i krajowych. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów dla początkujących użytkowników feromonów jak i dla ludzi stale użytkujących feromony. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty zapachowe i bezwonne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.   

Dostarczamy towar dyskretnie korzystając również z sieci:
paczkomaty 24/7
Feromony dla mężczyzn - Perfect Ten

Feromony dla mężczyzn - Perfect Ten

LaCroy Chemicals

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 48 godzin

Koszt wysyłki: od 15,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:InPost Paczkomaty24 - 15,00 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 21,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 20,00 zł

Numer katalogowy: 5

Stan magazynowy:

Cena: 427,00 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

dodaj do schowka

Kupując ten produkt otrzymasz od nas 427 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
najładniejsze perfumy męskie, ranking perfum damskich, najładniejsze perfumy damskie,
 
Witaj w elitarnym klubie. Perfect Ten to produkt przeznaczony wyłącznie dla wymagających osób. To najbardziej stężone feromony na rynku światowym. Stone Independent Research, Inc. gwarantuje niewiarygodnie wysoką zawartość trzech feromonów o łącznym stężeniu 0,10%, zbalansowanych do średniej proporcji ich produkcji u człowieka. Pisząc prościej, w każdym 10ml flakonie znajduje się 10mg czystych feromonów, które naprawdę działają. Jest to najwyższe legalne stężenie dozwolone przez prawo. NIE MA drugiego tak silnie stężonego produktu. Nie daj się zmylić producentom, którzy będą próbować wmówić Tobie, że sprzedają feromony o stężeniu wyższym niż 0,10%. Utrzymanie stężenia wyższego niż 0,10% jest, po prostu, technologicznie NIEMOŻLIWE. Powie Tobie to każdy chemik, który zna się na rzeczy.
Perfect Ten to pozycja obowiązkowa dla doświadczonych użytkowników. To, co wyróżnia Perfect Ten, zupełny brak zapachu. Producent przyznaje, że skomplikowany proces technologiczny pozwala na całkowite wyeliminowanie ubocznej, niezbyt przyjemnej woni feromonów. Dzięki temu możesz stosować Perfect Ten wraz z własnymi perfumami, bez obawy o zmianę ich oryginalnej kompozycji zapachowej.
Wysoka jakość, absolutny brak zapachu oraz to, co najważniejsze - skuteczność, to główne cechy Perfect Ten. To po prostu działa.

Oryginalnie zapakowany zestaw Perfect Ten składa się ze szklanego flakonu zawierającego 10ml koncentratu feromonów, 30ml flakonu czystego alkoholu, strzykawki oraz 7ml atomizera. Zestaw pozwala na zmieszanie feromonów z dostarczanym alkoholem i uzyskania dowolnego stężenia. A więc dokładnie kontrolujesz jak silne stężenie chcesz uzyskać. Po rozcieńczeniu feromonów w stosunku 1:2 (za pomocą strzykawki z zestawu) otrzymujesz 30ml nieprzeciętnie mocnych feromonów. Tak silny środek możesz umieścić w atomizerze (z zestawu). Atomizer możesz zabrać ze sobą wszędzie. Mieści się do kieszeni i nie zawiera żadnych nadruków, dzięki czemu nikt poza Tobą nie będzie wiedział co się w nim znajduje. Ponieważ Perfect Ten oparty jest na alkoholu, pozwala na aplikację nie tylko na skórę, ale również bezpośrednio na ubranie.
Zestaw Perfect Ten daje Tobie wyjątkową elastyczność i wygodę użycia: możesz zastosować bezpośrednio super-koncentrat, przy którym 1 dawka jest wystarczająca, lub stosować rozsądną proporcję, która pozwoli nawet na kilkaset aplikacji feromonów o mniejszym stężeniu. Perfect Ten sprawi, że docenisz prawdziwą moc feromonów.
Uwaga! Produkt bardzo wydajny. Ze względu na ekstremalne stężenie (0,10%), 1 aplikacja jest w zupełności wystarczająca. Większa ilość może przynieść negatywne rezultaty. Zestaw pozwala na aż 195 aplikacji przy najwyższym stężeniu (390 przy zalecanych proporcjach). Produkt może być również zmieszany z Twoją ulubioną wodą toaletową (lub zastosowany łącznie z nią).
 
Skład:
Perfect Ten dla mężczyzn (10ml): 6mg Androstenone, 3mg Androstenol, 1mg Androsteron, SD40 Alcohol base.
Perfect Ten dla kobiet (10ml): 3mg Androstenone, 5mg Androstenol, 1mg Androsteron, Copulins, SD40 Alcohol base.

Przedstawione treści zostały zamieszczone za zgodą firmy Inter Technologie


=======================================================================================================================================
Feromony będź na topie
 
Welcome to the elite club. Perfect This is a product designed exclusively for demanding people. This is the most concentrated pheromone in the global market. Stone Independent Research, Inc.. provides an incredibly high percentage of three pheromones of the total concentration of 0.10%, balanced with the average proportion of their production in humans. Simply by writing in each 10ml bottle is 10mg of pure pheromones that really work. It is the highest legal concentration permitted by law.

There is no other product so highly concentrated. Do not be mislead manufacturers who will try to convince you that selling pheromones at a concentration greater than 0.10%. Maintaining concentration higher than 0.10% is simply technologically IMPOSSIBLE. Will tell you that every chemist who knows his stuff. Perfect This is a must for experienced users.

What distinguishes The Perfect, complete lack of odor. The manufacturer acknowledges that the complex technological process allows for the complete elimination of incidental, not a pleasant smell pheromones. So you can use Perfect This, together with their own perfume, without worrying about changing their original fragrance. High quality, absolutely no smell, and what is most important - effectiveness, the main features of the Perfect Ten. It just works. Originally packaged set of Perfect This consists of a glass bottle containing 10ml of concentrated pheromone, 30ml bottle of pure alcohol, syringes and 7ml atomizer. Kit allows for mixing pheromones with supplied alcohol and for any concentration. So exactly how strong concentration in control you need. After dilution pheromones, 1:2 (using a syringe from the kit) you get a 30ml extraordinarily powerful pheromones. So strong a measure can be placed in atomizerze (from kit). Atomizer can take anywhere.

Falls into a pocket and does not contain any printing, so that nobody except you will know what is in it. Perfect because this is based on alcohol, allows the application not only to the skin, but also directly on clothes.  Perfect This kit gives you exceptional flexibility and convenience of use: you can apply directly to a super-concentrated, at the 1 dose is sufficient, or use a reasonable proportion, which will allow even a few hundred applications of pheromones of lesser concentration. This makes perfect that you'll appreciate the true power of pheromones.

Attention! Very efficient product. Due to the extreme concentration (0.10%), 1 the application is completely sufficient. More could have negative results. Kit allows for up to 195 applications at the highest concentration (390 in the recommended proportions). The product can also be mixed with your favorite toilet water (or used in conjunction with it). Ingredients: Perfect Ten men (10ml): 6mg androstenone, Androstenol 3mg, 1mg Androsteron, SD40 Alcohol base. Perfect Ten Women (10ml): 3mg androstenone, Androstenol 5mg, 1mg Androsteron, Copulins, SD40 Alcohol base. The contents were posted with the consent of the company Inter Technologies

====================================================================================================================
Feromony będź na topie

Willkommen in der Elite-Club. Perfect Dies ist ein Produkt ausschließlich für anspruchsvolle Kunden konzipiert. Dies ist die höchste Dichte an Pheromon auf dem globalen Markt. Stone Independent Research, Inc.. bietet ein unglaublich hoher Prozentsatz von drei Pheromone der gesamten Konzentration von 0,10%, wobei der durchschnittliche Anteil ihrer Produktion in den Menschen ausgeglichen. Einfach über das Schreiben in jedem 10ml Flasche ist 10mg der reinen Pheromonen, die wirklich funktionieren. Es ist die höchste juristische Konzentration gesetzlich zulässig ist. Es gibt kein anderes Produkt so stark konzentriert. Lassen Sie sich nicht irreführen Hersteller, die versuchen werden, Sie zu überzeugen, dass der Verkauf Pheromone mit einer Konzentration von mehr als 0,10%. Pflege-Konzentration höher als 0,10% ist einfach technisch unmöglich. Wird Ihnen sagen, dass jeder Chemiker, der seine Sachen kennt. Perfect Dies ist ein Muss für erfahrene Benutzer. Was unterscheidet The Perfect vollständigen Fehlen von Geruch. Der Hersteller räumt ein, dass die komplexen technologischen Prozess für die vollständige Beseitigung von zufälligen, nicht einen angenehmen Duft Pheromone können. So können Sie Perfect Dies, zusammen mit ihren eigenen Duft verwenden, ohne sich Gedanken über die Änderung ihrer ursprünglichen Duft. Hohe Qualität, absolut keinen Geruch, und was am wichtigsten ist - die Wirksamkeit, die wichtigsten Merkmale der Perfect Ten. Es funktioniert einfach. Originalverpackten von Perfect Dieses Set besteht aus einem Glas-Flasche mit 10 ml konzentrierter Pheromon, 30ml Flasche mit reinem Alkohol, Spritzen und 7ml Zerstäuber. Kit ermöglicht Pheromone für das Mischen mit Alkohol versorgt und für jede Konzentration. So genau, wie eine starke Konzentration in Steuerelement, das Sie brauchen. Nach der Verdünnung Pheromone, 1:2 (mit einer Spritze aus dem Kit) erhalten Sie einen 30-ml außergewöhnlich leistungsstarke Pheromone. So stark kann eine Maßnahme in atomizerze gebracht werden (ab-Kit). Zerstäuber kann überall hin mitnehmen. Das Hotel liegt in der Tasche und enthält nicht alle Druckereien, so dass niemand außer dir wissen, was in ihm wird. Perfekt, weil diese auf Alkohol beruht, ermöglicht die Anwendung nicht nur auf die Haut, sondern auch direkt auf der Kleidung. Perfect Dieses Kit bietet Ihnen eine außergewöhnliche Flexibilität und Bequemlichkeit der Handhabung: Sie können sich direkt bei einem Super-Konzentration, bei der 1-Dosis ausreichend ist, oder verwenden Sie einen vernünftigen Verhältnis, das auch ermöglichen wird ein paar hundert Anwendungen von Pheromonen von geringerer Konzentration. Dies macht den Meister, dass Sie die wahre Kraft der Pheromone zu schätzen wissen werden. ACHTUNG! Sehr effizientes Produkt. Aufgrund der extremen Konzentration (0,10%), 1 die Anwendung ist völlig ausreichend. Es könnte mehr negative Ergebnisse. Kit erlaubt bis zu 195 Anträge mit der höchsten Konzentration (390 in der empfohlenen Anteilen). Das Produkt kann auch mit Ihrem Lieblings-WC Wasser gemischt werden (oder in Verbindung mit ihr verwendet werden). Zutaten: Perfect Ten Männer (10ml): 6mg Androstenon, Androstenol 3 mg, 1 mg Androsteron, SD40 Alkohol. Perfect Ten Women (10ml): 3 mg Androstenon, Androstenol 5 mg, 1 mg Androsteron, Copulins, SD40 Alkohol. Die Inhalte wurden mit Zustimmung der Firma Inter Technologies veröffentlicht

========================================================================================================
Feromony będź na topie

Добро пожаловать в элитный клуб. Perfect Это продукт, предназначенный исключительно для требовательных людей. Это и есть наиболее концентрированное феромонов на мировом рынке. Камень независимых исследований, Inc. обеспечивает невероятно высокий процент из трех феромонов общую концентрацию 0,10%, сбалансированы с средняя доля их продукции на людях. Просто в письменной форме в каждом 10ml бутылки 10 мг чистого феромонов, которые действительно работают. Это самая высокая концентрация правовой допускается законом. Существует никакой другой продукт так высоко концентрирован. Не вводить в заблуждение производителей, которые будут пытаться убедить вас, что продажа феромонов в концентрации более 0,10%. Поддержание концентрации более 0,10% просто технологически невозможно. Скажет вам, что каждый химика, который знает свои материалы. Perfect Это является обязательным для опытных пользователей. Что отличает совершенное, полное отсутствие запаха. Производитель признает, что сложный технологический процесс позволяет получить полную ликвидацию случайный, а не приятный запах феромонов. Поэтому вы можете использовать Perfect Это, вместе со своими духами, не беспокоясь об изменении своего оригинального аромата. Высокое качество, абсолютно никакого запаха, и, что самое главное - эффективность, основные черты Perfect Ten. Он просто работает. Первоначально упакован набор совершенных Он состоит из стеклянного флакона 10 мл концентрированной феромон, 30ml бутылку чистого спирта, шприцы и 7ml форсунки. Комплект позволяет феромонов для смешивания спирта с поставляется и для любой концентрации. Настолько точно, насколько сильна концентрация контроля вам нужно. После разбавления феромонов, 1:2 (использовать шприц из комплекта), вы получите 30ml чрезвычайно мощные феромоны. Такая сильная мера может быть помещен в atomizerze (из комплекта). Атомизаторы может занять. Расположенная в карман и не содержит никакой печати, так что никто кроме вас не будет знать, что есть в нем. Совершенен, потому что это основано на алкоголь, позволяет применять не только для кожи, но и непосредственно на одежде. Perfect Этот комплект обеспечивает исключительную гибкость и удобство в использовании: вы можете обратиться непосредственно в супер-сосредоточена на 1 доза достаточно, или использовать разумную долю, которая позволит даже несколько сотен приложений феромонов меньшей концентрации. Это делает совершенно, что вы по достоинству оцените истинную силу феромонов. Внимание! Очень эффективный продукт. В связи с чрезвычайной концентрации (0,10%), 1 приложения вполне достаточно. Подробнее может иметь негативные результаты. Комплект обеспечивает до 195 приложений на самых высоких концентрациях (390 в рекомендованных пропорциях). Продукт также может быть смешано с вашей любимой туалетной водой (или использоваться в сочетании с ним). Ингредиенты: Perfect Десять мужчин (10ml): 6 мг андростенон, Androstenol 3 мг, 1 мг Androsteron, SD40 Алкоголь базы. Perfect десяти женщин (10ml): 3 мг андростенон, Androstenol 5мг, 1 мг Androsteron, Copulins, SD40 Алкоголь базы. содержимого были размещены с согласия компании "Интер Технологии

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


Oprogramowanie sklepu shopGold.pl