Strona główna1 » Aktualności2 » Feromony - czy istnieją i działają ?

Witamy

DO KAŻDEGO ZAKUPU GWARANTOWANA NIESPODZIANKA NA PRZYSZŁOŚĆ
oraz 
DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 100 PLN
ODŚWIEŻACZ Z FEROMONAMI GRATIS

Witamy w naszym sklepie internetowym. Chcemy Państwu zaoferować feromony, perfumy z feromonami i kosmetyki z feromonami uznanych producentów zagranicznych jak i krajowych. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów dla początkujących użytkowników feromonów jak i dla ludzi stale użytkujących feromony. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty zapachowe i bezwonne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.   

Dostarczamy towar dyskretnie korzystając również z sieci:
paczkomaty 24/7

Feromony - czy istnieją i działają ?

Ludzie od wieków szukali środków, które mogą zwiększyć ich atrakcyjność u płci przeciwnej, pomóc w awansie, ułatwić prowadzenie biznesu. Wraz z rozwojej nauki, zwikszeniem możliwości poznawczyć odkrywali świat ulotnej chemii jaka nas otacza. W 1986 roku amerykańscy naukowcy po szeregu szczegółowych badań udowodnili , że ludzkie feromony są wytwarzane w minimalnych ilościach zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Dziś po przeprowadzeniu wielu badań i testów ich badania zostały potwierdzone przez wiele niezależnych instytutów badawczych.
 
Dane badawcze zebrane z licznych eksperymentów przeprowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły złożone z niezależnych grup ekspertów  z całego świata, opublikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia, znajdują się aktualnie w Narodowej Bibliotece Medycyny.
 
Najnowsze publikacje ze świata medycznego mówią o kolejnych postępach badawczych naukowcy zmierzyli poziom kortyzolu (hormonu produkowanego przez korę nadnerczy) w ślinie kobiet, po tym, jak badane zostały poddane działaniu Androstadienon - składnikowi obecnemu w pocie mężczyzn. Okazało się, że jego wdychanie (przebywanie w jego otoczeniu) zwiększa poziom kortyzolu w ślinie kobiet. Wyniki badań potwierdziły zatem przypuszczenia iż w pocie człowieka istnieją związki, które służą do podświadomej, niewerbalnej komunikacji z innymi ludźmi. Dowód jest jednoznaczny, ludzkie feromony to nie wymysł fantastów lecz fakt, a przebywanie w ich otoczeniu efektywnie wpływa na zmiany fizjologiczne u ludzi.
 
Naukowcy dowiedli tego co było podejrzewane od dawna ludzie nie komunikują się jednynie za pomocą głosu czy gestów ale rówież za pomocą zapachów jakie wydzielają, Androstadienon był wiele razy wskazywany jako potencjalny feromon występujący u człowieka. Niezależne badania dowiodły, że jego obecność w efektywny sposób wpływa na zachowania innych ludzi jak również na zmiany w ich organizmach W praktyce oznacza to, iż nasz węch spełnia równie ważną rolę w naszych kontaktach z płcią przeciwną jak wzrok, ruch czy dotyk.
 
Dzięki pracy zespołów badawczych stało się możliwe wyodrębnienie w labolatoriach  - Androstenolu, Androstenonu oraz Androsteronu. Są to dokładnie takie same substancje, jakie wydziela organizm  człowieka. 

==============================================================
 People have for centuries sought measures that could increase the attractiveness of the opposite sex, to help in the promotion, facilitate the conduct of business. With the development of science, increases the possibility of poznawczyć discovered the world of volatile chemicals that surrounds us. In 1986, U.S. scientists have a number of detailed studies have shown that human pheromones are produced in minute quantities by both women and men. Today, after much research and testing of their research were confirmed by several independent research institutes.
 
The survey data collected from several experiments conducted by interdisciplinary teams of independent groups of experts from around the world, published by the National Institutes of Health, are currently in the National Library of Medicine.
 
Recent publications in the medical world are saying about further progress of research, the researchers measured levels of cortisol (a hormone produced by the adrenal cortex) in the saliva of women, after they have been subjected to the test Androstadienone - component present in the sweat of men. It was found that his inhalation (being in its environment) increases the levels of cortisol in the saliva of women. The results thus confirmed the assumption that in human sweat, there are compounds that are used to the subconscious, nonverbal communication with others. The proof is clear, human pheromones is not an invention of dreamers but a fact, and being in their environment effectively affects the physiological changes in humans.
 
Scientists have proved what was suspected for a long time, people only that they do not communicate by voice or gesture but with rówież which emit odors, Androstadienone was many times pointed to as potential pheromone that occurs in humans. Independent research has shown that its presence in an effective way to influence the behavior of other people as well as to changes in their bodies in practice, this means that our sense of smell, meets an equally important role in our relations with the opposite sex as sight, movement or touch.
 
Thanks to the work of research teams has become possible to separate in laboratories - androstenol, androstenone and androsterone. These are exactly the same substance that gives off the human body.

========================================================================
 Die Menschen haben seit Jahrhunderten Maßnahmen, die die Attraktivität des anderen Geschlechts zu erhöhen, die bei der Förderung helfen könnte, erleichtern die Geschäftsführung gesucht. Mit der Entwicklung der Wissenschaft, erhöht die Möglichkeit der poznawczyć entdeckte die Welt der flüchtigen Chemikalien, die uns umgibt. Im Jahr 1986 haben US-Wissenschaftler eine Reihe von detaillierten Studien haben gezeigt, dass menschliche Pheromone in winzigen Mengen werden von Frauen und Männern hergestellt. Heute wurden nach viel Recherche und Prüfung ihrer Forschung von mehreren unabhängigen Forschungsinstituten bestätigt.
 
Die Erhebung von Daten aus mehreren Experimenten von interdisziplinären Teams von unabhängigen Gruppen von Experten aus der ganzen Welt, von den National Institutes of Health veröffentlicht durchgeführt gesammelt, befinden sich in der National Library of Medicine.
 
Jüngste Veröffentlichungen in der medizinischen Welt werden über die weiteren Fortschritte in der Forschung sagen, maßen die Forscher von Cortisol (ein Hormon der Nebennierenrinde produziert) aus dem Speichel der Frauen, nachdem sie auf die Probe Androstadienon unterzogen worden sein - Komponente, die in den Schweiß der Männer. Es wurde festgestellt, dass seine Inhalation (als in seiner Umgebung) die Werte von Cortisol im Speichel erhöht der Frauen. Die Ergebnisse bestätigten damit die Annahme, dass im menschlichen Schweiß, gibt es Verbindungen, die an das Unterbewusstsein, nonverbale Kommunikation mit anderen verwendet werden. Der Beweis ist klar, ist menschliche Pheromone keine Erfindung von Träumern, sondern eine Tatsache, und da in ihrem Umfeld effektiv wirkt sich auf die physiologischen Veränderungen beim Menschen.
 
Wissenschaftler haben bewiesen, was für eine lange Zeit vermutet, nur die Menschen, dass sie nicht durch Stimme oder Gesten, sondern mit rówież die Gerüche emittieren zu kommunizieren, wurde Androstadienon viele Male zeigte auf, wie potenzielle Pheromon, die beim Menschen auftritt. Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass seine Präsenz in einem effektiven Weg, um das Verhalten anderer Menschen sowie auf Veränderungen in ihrem Körper in der Praxis zu beeinflussen, bedeutet dies, dass unser Geruchssinn, trifft eine ebenso wichtige Rolle in unseren Beziehungen mit dem anderen Geschlecht als Sehen, Bewegung oder Berührung.
 
Dank der Arbeit des Forschungsteams möglich geworden, in Laboratorien zu trennen - Androstenol, Androstenon und Androsteron. Dies sind die genau die gleiche Substanz, die abgibt den menschlichen Körper.

=========================================================================================
 Люди веками стремились мер, которые могли бы повысить привлекательность противоположного пола, чтобы помочь в развитии, содействовать ведению бизнеса. С развитием науки, увеличивает возможность poznawczyć открыл для себя мир летучих химических веществ, что нас окружает. В 1986 году американские ученые имеют ряд подробных исследований показали, что человеческие феромоны производят в малых количествах как женщинам, так и мужчин. Сегодня, после долгих исследований и испытаний своих исследований были подтверждены несколькими независимыми исследовательскими институтами.
 
Обзор данных, полученных от нескольких экспериментов, проведенных междисциплинарных групп независимых групп экспертов из разных стран мира, опубликованном Национальным институтом здравоохранения, в настоящее время в Национальной библиотеке медицины.
 
Последние публикации в медицинском мире говорят о дальнейшем ходе исследования, ученые измеряли уровень кортизола (гормон, вырабатываемый корой надпочечников) в слюне женщин, после того как они были подвергнуты испытанию андростадиенон - компонент, присутствующий в поте мужчин. Было установлено, что его ингаляции (которые находятся в его среде) увеличивает уровень кортизола в слюне женщин. Таким образом, результаты подтвердили предположение, что в человеческом поте, есть соединения, которые используются в подсознание, невербальная коммуникация с другими людьми. Доказательство очевидно, человеческие феромоны, не выдумка мечтателей, но это факт, и находящиеся в их среде эффективно влияет на физиологические изменения в организме человека.
 
Ученые доказали, что подозреваемый в течение длительного времени, людям только то, что они не общаться голосом или жестом, но с rówież которые выделяют запахов, андростадиенон был много раз указывал на потенциальных феромон, который происходит в организме человека. Независимые исследования показали, что его присутствие в эффективный способ влиять на поведение других людей, а также к изменениям в организме на практике это означает, что наше обоняние, встречает столь же важную роль в наших отношениях с противоположным полом, как зрение, движение или прикосновение.
 
Благодаря работе научных коллективов стало возможным отделить в лабораториях - Androstenol, андростенон и андростерон. Это точно так же вещества, которые выделяет организм человека.


Ludzie od wieków szukali środków, które mogą zwiększyć ich atrakcyjność u płci przeciwnej, pomóc w awansie, ułatwić prowadzenie biznesu. Wraz z rozwojej nauki, zwikszeniem możliwości poznawczyć odkrywali świat ulotnej chemii jaka nas otacza. W 1986 roku amerykańscy naukowcy po szeregu szczegółowych badań udowodnili , że ludzkie feromony są wytwarzane w minimalnych ilościach zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Dziś po przeprowadzeniu wielu badań i testów ich badania zostały potwierdzone przez wiele niezależnych instytutów badawczych.
 
Dane badawcze zebrane z licznych eksperymentów przeprowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły złożone z niezależnych grup ekspertów  z całego świata, opublikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia, znajdują się aktualnie w Narodowej Bibliotece Medycyny.
 
Najnowsze publikacje ze świata medycznego mówią o kolejnych postępach badawczych naukowcy zmierzyli poziom kortyzolu (hormonu produkowanego przez korę nadnerczy) w ślinie kobiet, po tym, jak badane zostały poddane działaniu Androstadienon - składnikowi obecnemu w pocie mężczyzn. Okazało się, że jego wdychanie (przebywanie w jego otoczeniu) zwiększa poziom kortyzolu w ślinie kobiet. Wyniki badań potwierdziły zatem przypuszczenia iż w pocie człowieka istnieją związki, które służą do podświadomej, niewerbalnej komunikacji z innymi ludźmi. Dowód jest jednoznaczny, ludzkie feromony to nie wymysł fantastów lecz fakt, a przebywanie w ich otoczeniu efektywnie wpływa na zmiany fizjologiczne u ludzi.
 
Naukowcy dowiedli tego co było podejrzewane od dawna ludzie nie komunikują się jednynie za pomocą głosu czy gestów ale rówież za pomocą zapachów jakie wydzielają, Androstadienon był wiele razy wskazywany jako potencjalny feromon występujący u człowieka. Niezależne badania dowiodły, że jego obecność w efektywny sposób wpływa na zachowania innych ludzi jak również na zmiany w ich organizmach W praktyce oznacza to, iż nasz węch spełnia równie ważną rolę w naszych kontaktach z płcią przeciwną jak wzrok, ruch czy dotyk.
 
Dzięki pracy zespołów badawczych stało się możliwe wyodrębnienie w labolatoriach  - Androstenolu, Androstenonu oraz Androsteronu. Są to dokładnie takie same substancje, jakie wydziela organizm  człowieka. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl